Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА FILTARBG.COM

Прочетете внимателно Общите условия за използване на уеб сайта filtarbg.com (наричан по-нататък само „сайта“ или filtarbg.com) преди да използвате услугите, които той предлага. С използването на уеб сайта filtarbg.com Вие изразявате Вашето съгласие за приемане на настоящите Общи условия, които имат обвързващо действие. В случай, че не сте съгласни с Общите условия в цялост или в отделни техни части, моля не използвайте уеб сайта filtarbg.com.

 1. Предмет на Общите условия
 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Филтър Медия Груп“ ООД, ЕИК 206762073, и потребителите, които използват услугите, предлагани от уеб сайта filtarbg.com (наричан по-нататък само „сайта“).
 2. Настоящите Общи условия се прилагат както в отношенията с потребителите, направили регистрация в сайта („регистрирани потребители“), така и в отношенията с потребителите, които не са се регистрирали („нерегистрирани потребители“).
 1. Ползване на сайта
 1. Потребителите се задължават да използват сайта filtarbg.com за лични, нестопански и некомерсиални цели, добросъвестно, при спазване на относимото към дейността европейско и българско законодателство, при зачитане на правата, законните интереси и доброто име на другите и по начин, който не поставя в риск сигурността на информацията.
 2. Ползването на сайта се извършва без регистрация от потребителите, освен в случаите по т. 5. На сайта са достъпни Политика за защита на личните данни и Политика за използване на „бисквитки“, за които потребителите са информирани с настоящите Общи услови
 3. Услугата за четене на платени публикации ще е достъпна за потребителите, които се регистрират и направят съответното плащане.
 4. Регистрация за ползване на услугата по т. 5 може да направи пълнолетно лице (навършило 18 години). При извършване на регистрация от непълнолетно лице (навършило 14 години, но ненавършило 18 години) е необходимо съгласие и от негов родител, упражняващ родителски права или от попечител. Регистрацията от малолетни лица (ненавършили 14-година възраст) е недействителна. В този случай регистрацията следва да се извърши от родител, носещ родителски права или от настойник.
 5. За регистрацията потребителят предоставя следните данни: потребителско име, име и фамилия, парола, адрес на електронна поща. С регистрацията си потребителят декларира, че предоставените данни са пълни, точни и актуални и при промени ще ги актуализира своевременно.
 6. Потребителите се задължават да не разгласяват своите пароли и да не преотстъпват на други лица правата, произтичащи от регистрацията им в сайта. Потребителите носят отговорност за всички действия, които се извършват от тях или от трето лице чрез използване на потребителското им име и парола.

III. Авторски права

 1. Сайтът съдържа информация, материали, функции, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права. Нерегламентираното им използване представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, което може да води до реализиране на съответна юридическа отговорност.
 2. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, в т.ч. записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредавате по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин извън посочените в настоящите Общи условия, може да се извършва само с изричното разрешение на „Филтър Медия Груп“, при посочване на източника и името на автора.
 1. Съдържание, предоставено от трети страни
 1. На сайта могат да бъдат публикувани мнения, становища, съвети или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни. Сайтът не гарантира точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.
 2. На настоящия етап сайтът не предоставя възможност за публикуване на съдържание от потребителите. В случай, че такова публикуване бъде разрешено, в общите условия ще се регламентират съответни изисквания, произтичащи от нормативната уредба.
 1. Права и задължения
 1. Авторите, които публикуват в сайта, поемат отговорност за съдържанието на своите публикации.
 2. „Филтър Медия Груп“ има право да откаже одобрение за публикуване в сайта, да редактира или да премахва от сайта публикувани материали, чието съдържание противоречи на българското законодателство и на добрите нрави, например: порнографско съдържание или препратки към такова съдържание; материали, съдържащи призиви или подтикващи към насилие, нетолерантност, дискриминация; материали, стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго; религиозни и антирелигиозни агитации или обиди на религиозна основа; материали, разгласяващи класифицирана информация, търговска тайна или друга защитена от закона тайна; материали, които нарушават принципите по чл. 10 от Закона за радиото и телевизията; материали, които нарушават Етичния кодекс на българските медии, и други.
 3. Съдържанието на сайта се определя от „Филтър Медия Груп“, който има право по всяко време да променя неговото съдържание, като по своя преценка добавя, премахва или изменя секции, рубрики и материали, както и цялостната визия на сайта.
 4. „Филтър Медия Груп“ има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условията за неговото ползване, да спира или прекратява неговото ползване, да предоставя за ползване нови уеб сайтове или да закрива съществуващия.
 5. „Филтър Медия Груп“ запазва правото да преустанови предоставянето на безплатни услуги чрез публикуване на съобщение в сайта.
 6. Потребителите имат право да уведомяват „Филтър Медия Груп“ за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и други).
 7. Потребителите, чиито лични данни се обработват във връзка с предоставяне на услуги, имат правата по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Информация за съдържанието на тези права и реда за тяхното упражняване е налична в Политиката за защита на личните данни на „Филтър Медия Груп“.
 1. Публикуване на рекламни материали
 1. Публикуването на рекламни материали на сайта е допустимо само с разрешението на „Филтър Медия Груп“ ООД. Рекламодателят е отговорен за съдържанието на рекламните материали, като се задължават то да отговаря на изискванията на българското законодателство. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително за грешки, пропуски или неточности в тях.
 2. Ако искате да рекламирате в сайта, се обадете за повече информация.

VII. Ограничаване на отговорността

 1. „Филтър Медия Груп“ не носи отговорност за вреди, причинени или свързани с достъпа, използването или невъзможността за използване на сайта.
 2. „Филтър Медия Груп“ не носи отговорност за начина, по който се възприема и интерпретира информацията на сайта. В случай, че сайтът препраща към други сайтове, „Филтър Медия Груп“ не носи отговорност за информацията, която се съдържа в тези сайтове.
 3. „Филтър Медия Груп“ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотa на публикувани материали и/или информация, достъпни чрез сайта.
 4. „Филтър Медия Груп“ има право на обезщетение за вредите, причинени от нарушение на настоящите Общи условия и/или от злонамерени действия на потребители или трети лица. Като „злонамерени действия“ се третират всички действия или бездействия, водещи до неправомерното използване на сайта, нарушаване на авторски права и сродни на авторските права, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайта със стопанска цел, неправомерно добиване на информация, разрушаване или повреждане на системи или информационни масиви, извършването на деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 5. При констатирано нарушение на относимото към дейността европейско и българско законодателство и/или нарушение на настоящите Общи условия „Филтър Медия Груп“ има право да уведоми компетентните органи, включително да им предостави данните за съответния потребител, с които разполага, да уведоми засегнатите лица, да заличи регистрацията на потребителя, да предприеме и други допустими от закона действия, по своя преценка.

VIII. Плащания

 1. Плащанията могат да бъдат с банков превод или с дебитна/кредитна карта Visa, Mastercard или Maestro.
 2. При отказ от услугата преди да бъде активирана, сумата ще бъде възстановена само по картата с която е платено или по банковата сметка, от която е нареден превода.
 3. При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата с която е платено или по банковата сметка, от която е нареден превода.

IX. Промени в Общите условия

 1. „Филтър Медия Груп“ има право да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като публикува съответно съобщение заедно с променените Общи условия на сайта. Променените Общи условия влизат в сила на датата на публикуването им на сайта.